http://kovilovaca.rs/media/banner3.jpg
http://kovilovaca.rs/media/banner1.jpg
http://kovilovaca.rs/media/banner2.jpg

Kvalitet

Kamenolom leži na mineralnoj sirovini krečnjaka koji sadrži veliki procenat kalcijum karbonata (CaCO3) 
u stenskoj masi. Na osnovu ispitivanja hemijskog sastava i fizičko-mehaničkih karakteristika materijala, ustanovljen je odgovarajući kvalitet koji ispunjava sve kriterijume za primenu u različitim granama privrede. 

Svoju osnovnu primenu agregati iz Kovilovače imaju:

  • u industriji šećera, metalurgiji, poljoprivredi
  • kao tehničko građevinski kamen za izradu agregata za beton i asfalt u putogradnji
  • za zidanje u niskogradnji i hidrogradnji.

 

Potvrde kvaliteta proizvoda:

Pretraga