Politika odgovornosti

Rudnik za proizvodnju građevinsko-tehničkog kamena "KOVILOVAČA" D.O.O. - DESPOTOVAC predstavlja integralnu tehnološku celinu eksploatacije i prerade krečnjaka.
Kvalitetna mineralna sirovina, hemijski izuzetno čista, sa visokim sadržajem CaCO3 u stenskoj masi omogućava primenu krečnjaka u putogradnji, metalurgiji, hemijskoj industriji i industriji šećera.
Širok dijapazon primene, baziran pre svega na kvalitetu krečnjaka, nije bio projektovan u fazi otvaranja rudnika, već je ta činjenica uticala da kompanija sa proširenjem zahteva kupaca, "dodaje" pojedine segmente tehnološkog procesa prerade.
Razvoj rudnika je išao u više pravaca koji su se ogledali u sledećem:

  • Stalno povećanje kapaciteta površinskog kopa, permanentno proširivanje proizvodnog programa, povećanje kapaciteta delova tehnološkog procesa prerade,
  • Poboljšanje kvaliteta drobljenja i prosejavanja u svim segmentima tehnološkog procesa prerade,
  • Permanentno poboljšanje tehnološkog procesa pranja drobljenog agregata.

Dodavanja pojedinih segmenata tehnološkog procesa je dosta uticalo i na dispoziciju dodatne opreme koja je instalirana tako da u uslovima prerade "KOVILOVAČA" D.O.O. predstavlja originalna tehnička rešenja.
Projektanti su snimili detaljno svaki objekat, temelje, poziciju opreme, dešifrovali tehničke detalje koji su nedostajali prilikom primopredaje sadašnjim vlasnicima.
Tehnološki proces prerade prikazan je integralno kroz šematske prikaze i detaljno - gde je pojedinacno obrađen arhitektonsko-građevinski, tehnicko-tehnološki, mašinski i elektro deo.
Svi prateći objekti u širem području površinskog kopa su snimljeni i detaljno - pojedinačno prikazani na grafičkim prilozima.

Započnite karijeru

Da li želite
da budete deo
našeg tima?

PRIJAVI SE

Pretraga